Urban Resort

URbie’s Kerstcadeau 2020

Lieve URbies,

 

Omdat we dit jaar niet samen op pad kunnen, geven we jullie deze winter iets speciaals om zelf van te kunnen genieten en om zelf te gaan doen!

 

Kerstkaart van Stef met kerstboodschap van Zafer

Fles wijn van Zafer

Dé UR-verjaardagskalender van Eva

Kerst versnaperingen van Jelly

Frisdrankje van RADION

Mondkapje van huurder Loes Glas

Stichting Buurtcentra  jubileumboekje van bestuurslid Fred Martin

Het kerstpakket is samengesteld met hulp van verschillende collega’s!

 

Maar dat is nog niet alles………

Kies uit een van de volgende verwencadeau’s:

Geef vóór 31 december aan Jelly (jelly@urbanresort.nl) door welk cadeau je wilt ontvangen.

 

Komen de muren op je af in huis? Zin om even weg te zijn van de kids? Mis je het vakantiegevoel? Ga dan op een Staycation in eigen stad! 

1. Een overnachting (M) in het Volkshotel tussen 20 december en 31 maart. Check de website van het Volkshotel voor een extra bij te boeken arrangement (diner, ontbijt, film, hottubs)

___________________________________________________

Tijd om te relaxen! Laat het turbulente jaar achter je en laat je in de watten leggen door ACTA huurder Risa Takita!

2. Een special treatment massage van Risa Takita

___________________________________________________

Klaar met Netflix? En liever zin om deze winter kennis op te doen en heerlijk in een boek verzeild te raken tijdens je vrije dagen?

3. Een boek van vrijwilligersboekhandel het Fort van Sjakoo:

 • – Mijn ontelbare identiteiten.
 • – Het is aan ons. Waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden.
 • – De toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen.
 • – Houd afstand, raak me aan.

 

___________________________________________________

 

Urban Resort

About POST

Urban Resort

COVID-19 Emergency fund tenants Urban Resort

We have already announced in previous newsletters that Urban Resort is establishing an emergency fund. An emergency fund that is intended to provide some help to tenants, who have been seriously affected by the pandemic and the measures against it.

We have seen that some tenants have payment problems due to the first lockdown and expect that in the current second wave, and with the ongoing measures, more tenants will experience payment arrears. Of course we understand that the pandemic will ultimately affect all tenants in one way or another. But we want to use the emergency fund in particular to support those tenants who otherwise might not be able to keep their heads above water and are forced to give up their space.
The emergency fund started the first round at the beginning of November and we have already been able to award 30 applications.

 

Second round: applications before January 15, 2021

We now start with the second (and last) round. Financially affected tenants can apply for this. The application covers the period November and December and must be submitted before 15 January next.

 

Applicationform

 

To be eligible for the Urban Resort emergency fund, a motivated application must be submitted using the appropriate application form. The tenant must substantiate why he / she has gotten into financial difficulties as a result of Corona and why compensation is requested for part of the payment arrears.

In addition, the tenant sends an estimate of costs and income for the past period and also for the coming period.

 

Directive

The emergency fund consists of a subsidy from Bureau Broedplaatsen Amsterdam and its own financial resources from Urban Resort, and is divided into building budgets. After the first round of applications has been awarded, a total amount of 100K remains in the fund. The fund is not expected to be sufficient to fully honor all requests from tenants. It is assumed that only the most affected tenants are eligible for an allowance of a maximum of 1 to 2 months rent arrears. Exceptions are not taken into account. For the remaining part of the payment arrears, the tenant must make or have already made a payment arrangement with Urban Resort.

 

Application handling

For some time now, a number of tenants have been busy setting up a tenants’ committee of Urban Resort tenants. This initiative group regularly consults with both the tenants and Urban Resort. Urban Resort has drawn up criteria and an explanation for submitting an application for the emergency fund. The tenants committee has acted as a sounding board for this. This includes the manner of applications, the handling and assessment of applications. For the latter, we have drawn up a number of criteria that will help to quickly reach decisions and can also serve as accountability towards the tenants, the board of UR and the municipality of Amsterdam.

 

Hard criteria

 • -> Tenant has a need to call on the emergency fund.
 • -> The tenant can demonstrably not repay the payment arrears (period 14 March to 31 December 2020) via a long payment arrangement.
 • -> The tenant belongs to the sectors that have been hit hard by the Corona crisis (performing arts, events, dependence on the public, self-employed in the arts without a buffer, part-time job in the affected sector, or otherwise but demonstrably).
 • -> Tenants who rent housing accommodation and who are in danger of losing outweigh tenants who apply for work space.
 • -> CAWA tenants weigh more heavily than non-Cawa tenants.
 • -> Tenants who do not qualify for other emergency funds (eg people with a wrong SBI code or non-Dutch tenants) weigh more heavily than tenants who do qualify for this.
 • -> The tenant has already concluded a payment arrangement with UR, or will enter into a payment arrangement for his / her remaining payment arrears.

 

Soft Criteria

 • -> Tenants without a payment arrangement, but who are still in trouble, are included in the procedure if they need to do so.
 • -> The activities / involvement of the tenant benefits the community of the broedplaats and / or the neighborhood.
 • -> The tenant will continue to rent and has the intention to do so.
 • -> Tenants who are forced by Covid to give up their space can still submit an application to the emergency fund on the basis of a motivated application.

 

 

Applications are handled by Urban Resort employees in collaboration with representatives of the Urban Resort Tenants Committee. There are two rounds for submitting applications:

 

An application for the period November and December must be submitted before January 15th.

 

It is possible to submit an application directly to the emergency fund. Send the completed application form with motivation and any attachments to: noodfonds@urbanresort.nl

 

Objections Committee

If the tenant does not agree with the state of affairs regarding his / her application to the emergency fund, he / she can turn to the objection committee consisting of a member of the tenants’ committee, an external (independent) member and someone from Urban Resort.

 

Download letter: Urban Resort emergency fund started
Download form: Aanvraagformulier Noodfonds Urban Resort

For more information, you can send an email to noodfonds@urbanresort.nl

 

Urban Resort

COVID-19 Noodfonds huurders Urban Resort

 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we al aangekondigd dat Urban Resort een noodfonds aan het oprichten is. Een noodfonds dat bedoeld is om de huurders, die financieel heel zwaar geraakt zijn door de pandemie en de maatregelen daartegen, enigszins te kunnen helpen. 

We hebben gezien dat een deel van de huurders door de eerste lockdown betalingsproblemen kregen en verwachten dat in de huidige tweede golf, en met de aanhoudende maatregelen meer huurders betalingsachterstanden zullen oplopen. Natuurlijk begrijpen we dat de pandemie uiteindelijk alle huurders op de een of andere manier treft. Maar we willen met het noodfonds met name die huurders steunen die anders het hoofd wellicht niet boven water kunnen houden en gedwongen worden hun ruimte op te zeggen.

Begin november ging het noodfonds van start met de eerste ronde en inmiddels hebben we reeds 30 aanvragen kunnen toekennen.

 

Tweede ronde: aanvragen voor 15 januari 2021

We beginnen nu met de tweede (en laatste) ronde. Financieel getroffen huurders kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De aanvraag heeft betrekking op de periode november en december, en moet worden ingediend voor 15 januari aanstaande.

 

Aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor het noodfonds van Urban Resort moet een gemotiveerde aanvraag ingediend worden middels het daartoe bestemde aanvraagformulier. Huurder moet onderbouwen waarom hij/zij als gevolg van Corona in financiële moeilijkheden is gekomen en waarom er om tegemoetkoming wordt gevraagd voor een deel van de betalingsachterstand.

Daarnaast stuurt huurder een inschatting van kosten en inkomsten van de afgelopen periode en ook voor de aankomende periode mee.

 

Richtlijn

Het noodfonds bestaat uit een subsidie van Bureau Broedplaatsen Amsterdam én eigen financiële middelen van Urban Resort, en is opgedeeld in pandbudgetten. Na toekenning van de eerste ronde aanvragen resteert op dit moment een totaalbedrag van 100K in het fonds. Het fonds is naar verwachting niet toereikend om alle aanvragen van huurders volledig te honoreren. Er wordt vanuit gegaan dat alleen de zwaarst getroffen huurders in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming van maximaal 1 à 2 maanden huurachterstand. Uitzonderingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Voor het resterend deel van de betalingsachterstand moet huurder een betalingsregeling treffen of al gemaakt hebben met Urban Resort.

 

Behandeling aanvraag

Al enige tijd zijn een aantal huurders bezig om een huurderscomité van huurders van Urban Resort op te richten. Deze initiatiefgroep voert regelmatig overleg zowel met de huurders als met Urban Resort. Urban Resort heeft criteria en een toelichting voor het indienen van een aanvraag voor het noodfonds opgesteld. Het huurderscomité heeft hiervoor als klankbord gefungeerd. Onderdeel hiervan zijn de manier van aanvragen, de behandeling en de beoordeling van aanvragen. Voor dat laatste hebben we een aantal criteria opgesteld die gaan helpen om snel tot besluiten te komen en tevens kunnen dienen als verantwoording richting de huurders, het bestuur van UR en de gemeente Amsterdam.

 

Harde criteria

->  Het noodfonds budget voor het pand waar aanvrager huurt,  is toereikend om de aanvraag te kunnen honoreren. 

 

-> Huurder heeft een noodzaak om beroep te doen op het noodfonds.

 

-> Huurder kan de betalingsachterstand (periode maart t/m december 2020) aantoonbaar niet via een lange betaalregeling aflossen.

 

-> Huurder behoort tot de sectoren die hard getroffen zijn door de Coronacrisis (podiumkunsten, evenementen, afhankelijkheid van publiek, zzp in de kunsten zonder buffer, bijbaan in getroffen sector, of anderszins maar dan wel aantoonbaar).

 

-> Huurders die een woonruimte huren en die dreigen te verliezen, wegen zwaarder dan huurders die een aanvraag doen voor werkruimte.

 

-> CAWA huurders wegen zwaarder dan niet Cawa huurders.

 

-> Huurders die niet niet in aanmerking komen voor andere noodfondsen (bijv. mensen met een verkeerde SBI-code of niet-Nederlandse huurders) wegen zwaarder dan huurders die daarvoor wel in aanmerking komen.

 

-> Huurder heeft reeds een betalingsregeling met UR gesloten, of zal een betalingsregeling aangaan voor zijn/haar resterende betalingsachterstand.

 

Zachte Criteria

-> Huurders zonder een betalingsregeling, maar die alsnog in de problemen zijn geraakt worden meegenomen in de procedure als zij daartoe een noodzaak hebben.

 

-> De activiteiten/betrokkenheid van de huurder komt ten goede aan de community van de broedplaats en/of de buurt.

 

-> Huurder blijft doorhuren en heeft daartoe de intentie.

 

-> Huurders die door Covid gedwongen zijn hun ruimte op te geven, kunnen op grond van een gemotiveerde aanvraag alsnog een aanvraag doen in het noodfonds.

 

 

De aanvragen worden behandeld door Urban Resort medewerkers in samenwerking met vertegenwoordigers van het Huurderscomité van Urban Resort. 

 

Het is mogelijk om direct een aanvraag bij het noodfonds in te dienen. Stuur het ingevulde aanvraagformulier met motivatie en de eventuele bijlagen naar: noodfonds@urbanresort.nl

 

Bezwarencommissie

Indien de huurder het niet eens is met de gang van zaken met betrekking tot zijn/haar aanvraag bij het noodfonds, kan hij/zij zich wenden tot de bezwarencommissie bestaande uit een lid van het huurderscomité, een extern (onafhankelijk) lid en iemand van Urban Resort.

Download brief: Noodfonds Urban Resort gaat van start
Download aanvraagformulier: Aanvraagformulier Noodfonds Urban Resort

 

Voor meer informatie kan je mailen naar noodfonds@urbanresort.nl

 

Urban Resort

About Broedplaats KAZERNE

Urban Resort will develop over the next 5 years, in collaboration with LOLA and local residents Maru Asmellash (known from clothing brand The New Originals) and Dennie Armelita, broedplaats KAZERNE.

In this former fire station in the heart of Zuidoost there are 18 studios for creative entrepreneurs, artists and cultural organizations. In addition, there is a music production area, community workshop, flex workplaces, (neighborhood) stage, community kitchen, coffee bar and sports hall in the building.

There are still spaces available for people who would like to establish their own office or studio space here. View our available studios here!

Broedplaats de KAZERNE is developed with help form the European Fund for regional development (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling-EFRO).

 

Urban Resort

About Buurtkamer Sloterdijk

Sloterdijk is rapidly transforming from a business district to a diverse neighborhood with homes, innovative and creative companies, bars, and other facilities. Office buildings are transformed into residential buildings, old business buildings become breeding grounds for artistic Amsterdam. Diversity and creativity are essential in this transformation.

Buurtkamer Sloterdijk will become the new cultural oasis where residents can come together, meet each other and where activities and events are organized and can develop. Buurtkamer Sloterdijk will be in de Tuin van Bret for the next 2 years.

Buurtkamer Sloterdijk is open every Monday and Wednesday from 10 a.m. to 2 p.m*.

*Even though Buurtkamer Sloterdijk is temporarily closed due to covid regulations, there are some nice activities to keep you busy, check the agenda here.

Urban Resort

Over Buurtkamer Sloterdijk

In rap tempo transformeert Sloterdijk van business district naar een diverse wijk met woningen, innovatieve en creatieve bedrijven, horeca en andere voorzieningen. Kantoorcomplexen worden omgetoverd tot woongebouwen en oude bedrijfsgebouwen worden broedplaatsen voor kunstzinnig Amsterdam. Diversiteit en creativiteit vormen het credo. Met de bouw van tijdelijke en permanente woningen in Sloterdijk ontstaat ook de behoefte om elkaar in de buurt te ontmoeten.

De Buurtkamer Sloterdijk voorziet in deze behoefte en wordt dé nieuwe cultuuroase waar bewoners samen kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten en evenementen worden georganiseerd. Buurtkamer Sloterdijk krijgt de komende 2 jaar een plek in de Tuin van Bret. De kamer krijgt een permanente functie in de toekomstige Urban Resort broedplaats in de woontoren Lycka.

Buurtkamer Sloterdijk is elke maandag en woensdag geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur*.

*Let op: Buurtkamer Sloterdijk is tijdelijk gesloten ivm de coronamaatregelen, er zijn wel enkele (online) activiteiten, bekijk de agenda hier.

Urban Resort

Brief aan de ministeries!

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mevrouw I.K. van Engelshoven

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

&

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De heer Wiebes

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

 

Betreft: gevolgen Coronavirus voor hubs, creatieve en innovatieve bedrijven en ZZP’ers nemen toe: financiële steun kan niet langer uitblijven

Amsterdam, 28 juni 2020

 

Geachte mevrouw van Engelshoven, geachte heer Wiebes,

 

Veel bedrijven en hun werknemers, ZZP-ers en een deel van de creatieve- en innovatieve sector zijn geholpen met de landelijke ondersteuningsmaatregelen die vanwege de Covid-19 crisis zijn ingeroepen. Binnen de huidige maatregelen zijn er echter nog steeds heel veel bedrijven en ZZP-ers uit deze sectoren die geen of zeer beperkt ondersteuning kunnen krijgen en fors geraakt worden door deze crisis (meer dan 30% omzet verlies).

Daarnaast zijn er talloze locaties (hubs) die steeds meer getroffen worden door deze crisis terwijl juist deze hubs een vitaal onderdeel zijn van de netwerkeconomie van de creatieve-, culturele- en innovatieve sector. Inzake de relevantie van deze hubs verwijzen wij naar de brief van Martine Zoeteman, voorzitter van het DCRNetwork, die zij op 2 april 2020 namens 183 hubs in Nederland aan u heeft toegestuurd1. Voor wat betreft het economische effect van ateliergebouwen en hubs verwijzen we naar het onderzoek dat SKAR Rotterdam in samenwerking met adviesbureau Rebel onlangs heeft uitgevoerd2.. Hieruit blijkt o.a. dat de structurele economische effecten alsook het inverdieneffect voor de overheid die de hubs genereren zelfs veel hoger zijn dan die van woningen.

In deze hubs zijn duizenden ondernemers en zelfstandigen gevestigd, die elkaar ontmoeten en innovatieve en creatieve activiteiten ontplooien. Juist op deze plekken vinden vele cross-overs plaats en komt er innovatie tot stand. Voor de organisaties van deze hubs is tot op heden geen of ontoereikende ondersteuning.

Met name omdat de SBI-codes van deze organisaties niet passend zijn voor de ondersteunende maatregelen. Hun activiteit- en huurinkomsten staan vanwege de crisis nu al 3,5 maand fors onder druk terwijl hun vaste lasten vol doorlopen. Zij dreigen binnen enkele maanden om te vallen indien er geen helpende hand wordt toegestoken.

 

 1. De brief is hier te lezen: DCR Brief Hubs 02-04-2020
 2. Het onderzoek van SKAR is hier te lezen: SKAR-wat-is-een-atelier-waard ?

Wat is hiervoor nodig:

 1. MKB-organisaties uit de creatieve- en innovatieve sectoren, waaronder ook de hubs (locatie organisaties), die hun inkomsten mislopen dienen ook aanspraak te kunnen maken op de TVL-regeling. Indien aantoonbaar is dat zij forse derving hebben opgelopen door de COVID-situatie en hun vaste lasten doorlopen dienen ook zij gebruik te kunnen maken van deze regeling. De huidige lijst van SBI-codes voorziet hier echter niet in of zij zijn door de Kamer van Koophandel bij oprichting in een bij nader inzien foutieve categorie (SBI-code) ingedeeld. Sommigen hebben hiervan reeds melding gemaakt bij het RVO en passen momenteel de SBI-code aan op de werkelijke situatie van hun bedrijfsvoering. Wij verzoeken u hen ook mee te nemen om van toepassing verklaard te kunnen worden voor deelneming aan de TVL-regeling.

Ondernemers en ZZP-ers die met hun bedrijf op hun thuisadres staan ingeschreven, maar wel aantoonbaar werkruimte huren en hier een overeenkomst over kunnen overleggen dienen ook toegang te krijgen tot de TOGS en TVL-regeling.

Wij vragen u om ook de TOGS beschikbaar te maken voor ZZP-ers met aantoonbare externe werkruimte die minder dan 4000 euro vaste lasten hebben. Dit kan op dezelfde generieke manier worden vormgegeven door te werken met 3 niveaus. Bijvoorbeeld: vanaf 1000 euro vaste zakelijke lasten per kwartaal, vanaf 2000 en vanaf 3000.

Dat de situatie rondom de hubs en haar ondernemers schrijnender wordt omschrijft Roel Griffioen treffend in het artikel “Het atelierbeleid in tijden van Corona” in Metropolis M3. De gemeentes proberen met financiële steun de hubs overeind te houden maar in bijv. Amsterdam is die steun bij lange na niet afdoende. Om die reden richten wij ons nu ook tot u. Het kabinet heeft 90 miljoen euro vrijgemaakt om huur kwijt te kunnen schelden van sportverenigingen. Er zijn duidelijke politieke keuzes gemaakt. De infrastructuur voor individuele vrijetijdsbesteding krijgt financiële ondersteuning, de infrastructuur voor hubs en individuele kunst- en cultuurwerkers niet.

Wij verzoeken u dan ook dat de hubs en de ondernemers/zelfstandigen die wel degelijk fors geraakt worden door de Covid-19 crisis nu wel in aanmerking kunnen komen voor de ondersteuningsmaatregelen. Zo voorkomen we dat deze  belangrijke groep in de keten van Innovatie, creatieve industrie en culturele sector er uit dreigt te vallen.

 

Hoogachtend,

 

Namens de belangengroep broedplaatsondernemers Metropool Regio Amsterdam

Zafer Yurdakul

 

 

Alsmede namens:

LOA – Landelijk Overleg Ateliers (SKAR Rotterdam, Slak Ateliers Arnhem, Plaatsmakers Utrecht, Urban Resort Amsterdam))

Platform BK

Kunstenbond

DCR Network

 

 1. Het artikel is hier te lezen: Metropolis M, Het atelierbeleid in tijden van Corona, Roel Griffioen, 25-06-2020

Urban Resort

Financial measures – Tenant letter June 2020

In the past month it became increasingly clear that many tenants are struggling with lost income as a result of the Corona crisis. Tenants who are affected are sometimes unable to pay the rent on time. Many of these tenants have a special significance for the social and cultural life in Amsterdam that we greatly appreciate. As a landlord, we want to take into account the financial conditions of these tenants and want to contribute to the continuation of their work and activities and we want them to keep their space.

It is true that Urban Resort is unable to provide 100% help to all tenants who have run into difficulties. We too must deal as best we can with the current situation and limit our own damage caused by the Corona-crisis.

 

Payment scheme

We want to offer tenants a broader payment scheme. The aarangement offers more space in the payment, than previously possible. It will make the payent scheme longer, but the entire rent is eventually paid.

There are already many tenants who use this arrangement and there may be many more. This means that Urban Resort must pre-finance all these deferred payments and as you will understand this can only be done to a certain extent.

For this reason, we want to have an official arrangement with tenants who want to make use of this payment scheme. This way we can keep an eye on whether we still have room for more tenants to enter, and whether we can still meet our own payment obligations.

We ask tenants with payment problems to make a payment arrangement with us no later than June 30. Because all tenants are in a different situation and do not experience the same kind of problems, we want to make a tailor-made appointment with everyone within the above-mentioned maximum arrangement. For example, shorter or longer repayment terms can be agreed upon. We hope to reach a reasonable agreement with everybody with the appropriate customization.

If you get into payment problems, a payment appointment is necessary in all cases, so please contact us quickly.

Finally, we would like to inform you that, if we, together with our tenants, manage to make a budget available to support tenants in real need, tenants who have already concluded a payment arrangement may also qualify for this.

We are discussing the criteria for this budget with the tenant committee which is in the making. (Read the call out here)

After this message we will contact you again by telephone, but you can also take the initiative yourself and call us on 020 6937575 or email to administration@urbanresort.nl.

 

No rent increase / indexation 2020

In the newsletter of the May of 14, we announced that, like every year, we would indexate the rental price of all our spaces as of July 1, 2020 with 1.4%. This concerns the annual correction for inflation in the Netherlands. (More information here)

However, Corona has left some of you in difficult situations. That is why we have decided to postpone this indexation until next year. This means that until January 1, 2021 the costs of this increase will NOT be charged to our tenants. Until December 2020, the rent for your space will remain the same as the previous month. Urban Resort is responsible for the loss of income that this causes.

Keep in mind that a rent adjustment will be applied in January 2021 and then again in July 2021.

 

Service costs

In the past few months, the Urban Resort finance team has worked hard to compile the settlements of the service costs per building. We have accelerated this process A credit is set off against any rent that has not yet been paid or the rent for the following month. Note: we have not completed the settlement for all properties yet, you will receive more news about this by email.

 

 

 

 

Urban Resort

Financiële maatregelen – Huurdersbrief juni 2020

In de laatste maand werd steeds meer duidelijk dat veel huurders kampen met wegvallende inkomsten als gevolg van Coronacrisis. In al onze panden zijn er huurders die hierdoor geraakt worden en niet in staat zijn om de huur tijdig te betalen. Veel van deze huurders hebben een bijzondere betekenis voor het maatschappelijke en culturele leven in Amsterdam die wij zeer waarderen. Als verhuurder willen wij dan ook rekening houden met de financiële omstandigheden van deze huurders en zoveel als kan er in bijdragen dat zij hun werk en activiteiten kunnen voortzetten en hun ruimte kunnen behouden.

Wel is het zo dat Urban Resort helaas niet in staat is om alle huurders die in moeilijkheden zijn geraakt voor 100% te kunnen helpen. Ook wij moeten zo goed als kan omgaan met de huidige situatie en de schade door Coronacrisis zoveel mogelijk zien te beperken.

 

Betalingsregeling

Huurders die in zwaar terecht zijn gekomen willen wij nu een ruimere  betalingsregeling aanbieden. Het betreft een regeling die je met ons afsluit waarbij het mogelijk is om meer huurachterstand te hebben dan voorheen mogelijk en die je vervolgens over een langere termijn gaat in lopen. Hierbij is wel het uitgangspunt dat uiteindelijk de gehele achterstand wordt betaald.

Er zijn al veel huurders die gebruik maken van deze regeling en mogelijk worden er dat nog veel meer. Dit betekent dat Urban Resort al deze uitgestelde betalingen moet voorfinancieren en zoals je zal begrijpen kan dat maar tot een bepaalde hoogte.

Om die reden willen wij met huurders die achterstanden hebben een regeling op papier hebben waarin omschreven staat wanneer welk bedrag wordt ingelopen. Zo kunnen wij in de gaten houden of wij nog ruimte hebben om meer regelingen met huurders aan te gaan en ook of wij nog aan onze eigen betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Wij vragen om huurders die met betalingsproblemen zitten om uiterlijk 30 juni met ons een betalingsregeling te maken. Omdat alle huurders in een andere situatie zitten en niet dezelfde soort problemen ervaren willen wij binnen de hierboven genoemde maximale regeling met iedereen een afspraak op maat maken. Hierbij kunnen bijv. kortere of langere terugbetalingstermijnen afgesproken worden. Met passend maatwerk hopen wij met deze tot een redelijke afspraak te komen.

Als je in betaalproblemen komt is in alle gevallen een betaalafspraak noodzakelijk, neem in dat geval dan ook snel contact met ons op.

Tot slot willen we je informeren dat indien wij samen met onze huurders er in slagen budget beschikbaar te krijgen om huurders in echte nood te ondersteunen, de huurders die al een betalingsregeling hebben gesloten, ook daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Over de criteria voor de besteding van dit mogelijk extern te genereren budget voeren we overleg met het huurderscomite in oprichting. (Lees de oproep hier)

Wij zullen na dit bericht opnieuw telefonisch contact met je opnemen maar je kan zelf ook initiatief nemen en met ons bellen op 020 6937575 of mailen naar administratie@urbanresort.nl.

 

Geen Huurverhoging / Indexering in 2020

In de nieuwsbrief van 14 mei hebben wij aangekondigd dat wij net zoals ieder jaar, de huurpijs van al onze ruimtes per 1 juli 2020 zouden indexeren met 1,4%. Het gaat hierbij om de jaarlijkse correctie op de inflatie in Nederland. (Meer informatie hier)

Echter, Corona heeft er voor gezorgd dat sommigen van jullie in moeilijke situaties terecht zijn gekomen. Om die reden hebben wij besloten om deze indexering uit te stellen tot volgend jaar. Dat betekent dat tot 1 januari 2021 de kosten van deze verhoging NIET aan onze huurders in rekening gebracht. De huur voor je ruimte blijft dus t/m december 2020 gelijk aan de voorgaande maand. Urban Resort neemt het verlies van inkomsten dat hierdoor ontstaat voor eigen rekening.

Hou er wel rekening mee dat er een huurprijsaanpassing in januari 2021 wordt toegepast en dan nog een keer in juli 2021.

 

Servicekosten

In de laatste maanden heeft het team financiën van Urban Resort keihard gewerkt om de afrekening van de servicekosten per pand samen te stellen. We hebben dit versneld uitgevoerd om er voor te zorgen dat huurders die op basis van deze afrekening nog geld tegemoet kunnen zien direct een lastenverlichting krijgen. Een tegoed wordt verrekend met een eventuele huurachterstand of de huur van de volgende maand. Let op: voor nog niet alle panden hebben we de afrekening gereed, meer nieuws hierover ontvang je per email.